فرم مشاوره پزشکی

به دليل عدم انجام معاينات كامل پزشكی به صورت حضوری، اين فرم صرفاً جهت تبادل نظر پزشكی می باشد.
  بیشتر از یک سالکمتر از یک سال  مجردمتاهل


  بلیخیر


  بلیخیر


  بلیخیر


  بلیخیر


  بلیخیر


  خیربلی


  اوریون بعد بلوغپیچ خوردگی بیضهترومای بیضهبیضه نزول نکردههیچکدام


  خیربلی


  خیربلی


  خیربلی


  خیربلی