تست کیفیت زندگی جنسی مردان

Sexual Quality of Life- Men (SQOL-M)

سلامت جنسی یکی از جنبه های اصلی سلامت فردی است که همه مردم را در همه سنین و همه مراحل زندگی، تحت تأثیر قرار می‌دهد و در بهبود کیفیت زندگی افراد نقش مهمی دارد.

تست کیفیت زندگی جنسی مردان پرسشنامه ای با هدف سنجش کیفیت زندگی جنسی مردان با تمرکز بر ابعاد اعتماد به نفس جنسی، سلامت عاطفی و روابط بین فردی در طی 4 هفته گذشته می باشد.

لطفا با تکمیل این فرم و ارسال آن به مشاوران ما، ارزیابی اولیه ای از سلامت جنسی خود داشته باشید.