یکی از شایع ترین نقایص دستگاه تولیدمثل، کریپتورکیدیسم یا بیضه نزول نکرده

 کریپتورکیدیسم کریپتورکیدیسم یا بیضه نزول نکرده، از شایع ترین نقایص در دستگاه تولیدمثل مردان می باشد. این بیماری، یک ناهنجاری مادرزادی...

ادامه مطلب