بررسی تاثیر سیگار بر پارامترهای اسپرم

تعداد زیادي از مردان در سراسر جهان سیگار می کشند و به عنوان یک واقعیت شناخته شـده اسـت کـه دود سـیگار، حامل بسیاري از مواد جهش زا و سرطان زا می باشد. این مطالعه با هدف ارزیابی تاثیر کشیدن سیگار بر پارامترهاي اسپرم انجام شده است.سیگار، حاوي مواد سمی و سرطان زاي بسیاري می باشـد. مطالعات نشان می دهد که سیگار بیش از 4000ماده شـیمیایی دارد که بسیاري از آنها سمی و حدود 40عـدد از آن هـا سـرطان زاست.

تاثیر سیگار بر ناباروری مردان

تاثیر سیگار بر پارامترهای منی

مطالعـات بسیاري نشان داد که سـیگار مـی توانـد، یـک تـاثیر منفـی بـر پارامترهاي اسپرم داشته باشد. و این تاثیر می توانـد، وابسـته بـه دود باشد. در بسیاري از تحقیقات چنین نتیجـه گیـري شـد کـه افراد سیگاري، میزان حجم منی و تعداد اسپرم کمتر می شـد و هم چنین اسپرمهاي آنان از تحرك کمتري نسبت به افـراد غیـر سیگاري برخوردار است. شواهد موجود، حاکی از آن است که تاثیر سیگار بر اسپرم از تاثیر سیگار بر سیرکولیشن بیضه و همچنـین تاثیر آن بر سلولهاي سرتولی و لایدیک می باشد.

تاثیر نیکوتین بر اسپرم افراد نورمواسپرمیک

نيكوتين يكي از عمده ترين اجزاي دود سيگار است. كه مي‎تواند اثرات سوء‎اي در بدن انسان داشته باشد. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير نيكوتين بر اسپرم افراد نورمواسپرميك مي باشد. در اين پژوهش نيكوتين با غلظت هاي 5/0 و 1 ميلي مولار بر روند اكسيداسيون ليپيدهاي غشايي (LPO)، تعادل بين مولكول هاي گلوتاتيون اكسيده (GSSG) و احياء شده (GSH)، فعاليت آنزيم گلوتاتيون S-ترانسفراز (GST) و نيز ميزان شكنندگي DNA سلولهاي اسپرم در افراد نورمواسپرميك و با در نظرگيري اثرات متقابل آنتي اكسيدان ها مورد بررسي قرار گرفت.

ويتامين C، گلوتاتيون (GSH) و ترولوكس (آنالوگ محلول در آب از ويتامين E )به عنوان مواد آنتي اكسيدان مورد استفاده قرار گرفتند. تيمارهاي نيكوتيني (5/0 و 1 ميلي مولار) باعث افزايش سطوح مواد واكنش دهنده تيوباربيتوتيك (TBARS)- به ميزان 5/51% و %78در محيط عمل گرديدند.

مواد آنتي اكسيدان موجب كاهش سطوح TBARS گرديدند كه در اين بين ترولوكس در حالت تنها واجد بهترين نتيجه بود. و در مقابل ويتامينC در هنگام حضور يونهاي دو ظرفيتي آهن در محيط عمل، موجب افزايش TBARS گرديد. نسبتGSH به GSSG در تيمارهاي نيكوتيني به ميزان 20/49% و 30/60% كاهش يافت.

فعاليت GST نيز به ميزان 01/34% و 19/57% افزايش معني داري را نشان داد در بررسي ميزان استحكام DNA سلولهاي اسپرم توسط روش ستاره دنباله دار(Comet) مشخص شد. كه تيمارهاي نيكوتيني موجب افزايش شكستگي در مارپيچ دوتايي DNA اسپرم هاي تيمار يافته گرديدند. سطوح افزايش يافته TBARS و نيز كاهش نسبت GSH به GSSG مويد گسترش روند اكسيداسيون در ليپيدهاي غشايي سلولهاي اسپرم بوده كه به واسطه عمل راديكالهاي آزاد مشتق از اكسيژن به انجام رسيده است. افزايش فعاليت GST نيز نشانگر گسترش روند LPO در اين سلولها مي باشد. مجموعه تغييرات فوق منجر به اختلال عملكردهاي اسپرم شده كه منجر به كاهش قدرت باروري اسپرم و ناباروري به دنبال خواهد داشت. نیکوتین به راحتی از غشاي سلول هـاي بـدن عبـور می کند و قابلیت واکنش با برخی از اجـزاء درون سـلولی نظیـر پروتئین توبولین در سیتوپلاسم سلولهاي در حـال تقسـیم نظیـر سلولهاي زاینده جنسی را دارا است و بدین ترتیب موجب اختلال در تقسیم سلول می شود.

مطالعات نشان داد که تیمار نیکوتینی، موجب اختلال در فراینـد سپرماتوژنز، آتروفی و تحلیل بیضه ها در موشهاي آزمایشـگاهی می گردد). هم چنین سیگار کشیدن پدر می تواند. بـه همـراه آنومالی هاي مادرزادي و سرطانهاي اطفال باشـد و ایـن کـه بـا موتاژن بودن سیگار ارتباط دارد یا نه، هنوز روشـن نیسـت. مردان سیگاري به سه گروه تقسیم شدند. سیگاري خفیف )1-9 نخ در روز. (، سـیگاري متوسـط ) 10-19نـخ در روز. ( و سـیگاري شدید ) بیش از 20نخ در روز. اسپرم مردان سیگاري، تراکم و حرکت رو به جلوي کمتري نسـبت بـه افـراد غیر سیگاري دارد.

نتیجه گیری

هیچ تفاوت معنی داري در تراکم، تحرك، اشکال و کیفیت اسـپرم در مـردان سـیگاري و غیـر سـیگاري وجـود نـدارد. و تنهـا مـردان سیگاري حجم مایع منی و میـزان کـل اسـپرماتوزوئید کمتـري نسبت به غیر سیگاریها داشتند). اگرچـه مـردان سـیگاري کاهش باروري را بخاطر مصرف سیگار تجربه نمـی کننـد.  ولـی کسانی که کیفیت اسپرم خوبی ندارند، می توانند، با ترك سیگار پیش آگهی بهتري را براي باروري خود رقم بزنند.

دانشجوی مامایی

کار و علاقمندی من تحقیق و توسعه درخصوص ناباروری مردان است. هم چنین سابقه فعالیت در زمینه تحقیقات بالینی در مراکز ناباروری رو دارم و و در مجموعه پزشکی ناباروری اسپو آخرین تحقیقات علمی در رابطه با روش های درمان ناباروری همراه شما هستم.

یک پاسخ

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *