باروری مردان

بررسی تاثیر سیگار بر پارامترهای اسپرم

تعداد زیادی از مردان در سراسر جهان سیگار می کشند و به عنوان یک واقعیت شناخته شـده اسـت کـه دود سـیگار، حامل بسیاری از مواد جهش زا و سرطان زا می باشد. این مطالعه با هدف ارزیابی تاثیر کشیدن سیگار بر پارامترهای اسپرم انجام شده است.سیگار، حاوی مواد سمی و سرطان زای بسیاری می باشـد. مطالعات نشان می دهد که سیگار بیش از ۴۰۰۰ماده شـیمیایی دارد که بسیاری از آنها سمی و حدود ۴۰عـدد از آن هـا سـرطان زاست.

تاثیر سیگار بر ناباروری مردان

تاثیر سیگار بر پارامترهای منی

مطالعـات بسیاری نشان داد که سـیگار مـی توانـد، یـک تـاثیر منفـی بـر پارامترهای اسپرم داشته باشد. و این تاثیر می توانـد، وابسـته بـه دود باشد. در بسیاری از تحقیقات چنین نتیجـه گیـری شـد کـه افراد سیگاری، میزان حجم منی و تعداد اسپرم کمتر می شـد و هم چنین اسپرمهای آنان از تحرک کمتری نسبت به افـراد غیـر سیگاری برخوردار است. شواهد موجود، حاکی از آن است که تاثیر سیگار بر اسپرم از تاثیر سیگار بر سیرکولیشن بیضه و همچنـین تاثیر آن بر سلولهای سرتولی و لایدیک می باشد.

تاثیر نیکوتین بر اسپرم افراد نورمواسپرمیک

نیکوتین یکی از عمده ترین اجزای دود سیگار است. که می‎تواند اثرات سوء‎ای در بدن انسان داشته باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر نیکوتین بر اسپرم افراد نورمواسپرمیک می باشد. در این پژوهش نیکوتین با غلظت های ۵/۰ و ۱ میلی مولار بر روند اکسیداسیون لیپیدهای غشایی (LPO)، تعادل بین مولکول های گلوتاتیون اکسیده (GSSG) و احیاء شده (GSH)، فعالیت آنزیم گلوتاتیون S-ترانسفراز (GST) و نیز میزان شکنندگی DNA سلولهای اسپرم در افراد نورمواسپرمیک و با در نظرگیری اثرات متقابل آنتی اکسیدان ها مورد بررسی قرار گرفت.

ویتامین C، گلوتاتیون (GSH) و ترولوکس (آنالوگ محلول در آب از ویتامین E )به عنوان مواد آنتی اکسیدان مورد استفاده قرار گرفتند. تیمارهای نیکوتینی (۵/۰ و ۱ میلی مولار) باعث افزایش سطوح مواد واکنش دهنده تیوباربیتوتیک (TBARS)- به میزان ۵/۵۱% و %۷۸در محیط عمل گردیدند.

مواد آنتی اکسیدان موجب کاهش سطوح TBARS گردیدند که در این بین ترولوکس در حالت تنها واجد بهترین نتیجه بود. و در مقابل ویتامینC در هنگام حضور یونهای دو ظرفیتی آهن در محیط عمل، موجب افزایش TBARS گردید. نسبتGSH به GSSG در تیمارهای نیکوتینی به میزان ۲۰/۴۹% و ۳۰/۶۰% کاهش یافت.

فعالیت GST نیز به میزان ۰۱/۳۴% و ۱۹/۵۷% افزایش معنی داری را نشان داد در بررسی میزان استحکام DNA سلولهای اسپرم توسط روش ستاره دنباله دار(Comet) مشخص شد. که تیمارهای نیکوتینی موجب افزایش شکستگی در مارپیچ دوتایی DNA اسپرم های تیمار یافته گردیدند. سطوح افزایش یافته TBARS و نیز کاهش نسبت GSH به GSSG موید گسترش روند اکسیداسیون در لیپیدهای غشایی سلولهای اسپرم بوده که به واسطه عمل رادیکالهای آزاد مشتق از اکسیژن به انجام رسیده است. افزایش فعالیت GST نیز نشانگر گسترش روند LPO در این سلولها می باشد. مجموعه تغییرات فوق منجر به اختلال عملکردهای اسپرم شده که منجر به کاهش قدرت باروری اسپرم و ناباروری به دنبال خواهد داشت. نیکوتین به راحتی از غشای سلول هـای بـدن عبـور می کند و قابلیت واکنش با برخی از اجـزاء درون سـلولی نظیـر پروتئین توبولین در سیتوپلاسم سلولهای در حـال تقسـیم نظیـر سلولهای زاینده جنسی را دارا است و بدین ترتیب موجب اختلال در تقسیم سلول می شود.

مطالعات نشان داد که تیمار نیکوتینی، موجب اختلال در فراینـد سپرماتوژنز، آتروفی و تحلیل بیضه ها در موشهای آزمایشـگاهی می گردد). هم چنین سیگار کشیدن پدر می تواند. بـه همـراه آنومالی های مادرزادی و سرطانهای اطفال باشـد و ایـن کـه بـا موتاژن بودن سیگار ارتباط دارد یا نه، هنوز روشـن نیسـت. مردان سیگاری به سه گروه تقسیم شدند. سیگاری خفیف )۱-۹ نخ در روز. (، سـیگاری متوسـط ) ۱۰-۱۹نـخ در روز. ( و سـیگاری شدید ) بیش از ۲۰نخ در روز. اسپرم مردان سیگاری، تراکم و حرکت رو به جلوی کمتری نسـبت بـه افـراد غیر سیگاری دارد.

نتیجه گیری

هیچ تفاوت معنی داری در تراکم، تحرک، اشکال و کیفیت اسـپرم در مـردان سـیگاری و غیـر سـیگاری وجـود نـدارد. و تنهـا مـردان سیگاری حجم مایع منی و میـزان کـل اسـپرماتوزوئید کمتـری نسبت به غیر سیگاریها داشتند). اگرچـه مـردان سـیگاری کاهش باروری را بخاطر مصرف سیگار تجربه نمـی کننـد.  ولـی کسانی که کیفیت اسپرم خوبی ندارند، می توانند، با ترک سیگار پیش آگهی بهتری را برای باروری خود رقم بزنند.

author-avatar

درباره الایدا عنصری اصل

دانشجوی مامایی کار و علاقمندی من تحقیق و توسعه درخصوص ناباروری مردان است. هم چنین سابقه فعالیت در زمینه تحقیقات بالینی در مراکز ناباروری رو دارم و و در مجموعه پزشکی ناباروری اسپو آخرین تحقیقات علمی در رابطه با روش های درمان ناباروری همراه شما هستم.

نوشته ها مرتبط

۱ دیدگاه برای “بررسی تاثیر سیگار بر پارامترهای اسپرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.